Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Дослідження в математиці і механіці?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Статті мають бути підготовлені однією з мов видання (українська, англійська або російська) відповідно до наведених нижче вимог.

В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, в тому числі у співавторстві.

Статті слід подавати до редакційної колегії журналу через електрону пошту rmm-journal@onu.edu.ua або через веб-сайт журналу (потребує реєстрації автора). Зареєстровані автори мають можливість перевіряти поточний статус своїх подань, переглядати рецензії тощо в своєму особистому кабінеті на сайті.

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX. Стильовий файл та зразок статті можна завантажити тут (або версію англійською мовою тут).

Подання має містити:

 • анкетні дані авторів згідно з шаблоном;
 • вихідний текст статті в LaTeX;
 • всі додаткові файли (графіки. малюнки тощо);
 • текст статті в форматі PDF.

Структура статті має бути наступною:

 1. Шифр УДК
 2. Шифр AMS Mathematical Subject Classification 2010
 3. Назва статті
 4. Список авторів
 5. Місце роботи авторів
 6. Анотації та ключові слова англійською, українською та російською мовами, причому текст резюме повинен мати не менше ста слів
 7. Основний текст статті
 8. Бібліографічний список
Основний текст статті повинен відповідати вимогам постанови Президії ВАК України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1, тобто необхідно виділити вступ, основну частину і висновки. Структура пропонованого шаблону відповідає чинним вимогам, а стильовий файл містить необхідні команди для оформлення тексту та бібліографічного списку.

Основна частина повинна містити

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття
 • формулювання цілей статті (постановка завдання)
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Посилання на літературу в тексті подаються порядковим номером в квадратних дужках.

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
 2. Результати, викладені в статті. є оригінальними та не містять плагіату.
 3. Файл подання є документом у форматі LaTeX, підготовленим згідно з наданим редакцією зразком та з використанням стильового файлу rmmstyle.sty.

 4. В поданні вказано тематику статті за класифікаторами УДК та AMS MSC 2010.
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Список літературних джерел укладається в порядку посилань або в алфавітному порядку та оформляється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та відповідає вимогам ВАК України (див. наказ № 63 від 26.01.2008).
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) роботи, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

Платежі авторів

Цей журнал бере з авторів плату за наступні послуги.

Публікація статті (за сторінку): 40.00 (UAH)
Якщо робота буде прийнята до публікації, Вам буде необхідно перерахувати журналу Плату за публікацію статті для компенсування витрат на видання.

Якщо Ви не маєте коштів на оплату публікації, Ви можете звернутися з проханням про виняток у сплаті. Ми не хочемо, щоб плата ставала перешкодою для публікації якісних наукових робіт.